Logo
Loading...

Co się nadaje do muzeum?

15.00 zł 7.00 zł Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 15.00 zł

Więcej informacji:

W 2020 roku minęło pół wieku od momentu, gdy powstało Muzeum Gdań­ska. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­kową wystawę poka­zu­jącą co i jak tra­fia do muze­al­nych kolek­cji – czyli „co się nadaje do muzeum?” oraz jakie tre­ści i war­to­ści mogą two­rzyć muze­alne zbiory – „co daje muzeum?”.

Na wysta­wie odpo­wia­damy na te dwa klu­czowe pyta­nia przy­glą­da­jąc się szcze­gó­łowo i opo­wia­da­jąc histo­rie kil­ku­dzie­się­ciu przedmio­tów sta­ran­nie wybra­nych z wszyst­kich oddzia­łów Muzeum Gdań­ska.

 

Co łączy XIX-wieczną kartę z infor­ma­cją o naro­dzi­nach syna, kolo­rowe slajdy przed­sta­wia­jące Gdańsk pod­czas wojny, zbroję tur­nie­jową z XV wieku i oło­wia­nego żoł­nie­rzyka w mun­du­rze pru­skiej armii? Czy do muzeum może tra­fić cebula, rzecz zepsuta albo brzydka? Czy muzeum to lamus? O co toczymy spory i jak poma­gamy zro­zu­mieć współ­cze­sny świat?

Wystawa pozwala lepiej poznać histo­rię, współ­cze­sność i spe­cy­fikę Muzeum Gdań­ska, a zara­zem jest reflek­sją nad rolą współ­cze­snych muzeów.

Wysta­wie towa­rzy­szy kata­log wydany w dwóch wer­sjach języ­ko­wych (pol­skiej i angiel­skiej), bogato ilu­stro­wany i w cie­ka­wej sza­cie edy­tor­skiej.