Logo
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERENTOWEJ BILETÓW WSTĘPU

 

Sprzedawca:                MUZEUM GDAŃSKA

                                   80-831 Gdańsk

                                   Długa 46/47

 

 

Postanowienia wstępne:

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – umów sprzedaży usług. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zmianami.)
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 

 • 1 Definicje

 

 1. Bilet - potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Usługi;
 2. Kupujący-  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia;
 3. Konsument – Kupujący dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczna zawierający umowę w ramach działalności gospodarczej, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Sprzedawcy;
 6. Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem: www.bilety.muzeumgdansk.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Sprzedawca;
 7. Sprzedawca/Muzeum -  Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47, NIP: 583-10-12-014, REGON: 000283392;
 8. system płatności online – usługa umożliwiając dokonanie płatności za Usługę online, świadczona przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. Usługa – usługa wstępu do obiektów Sprzedawcy i/lub na organizowane przez niego wydarzenia kulturalne lub artystyczne lub inne, jak też imprezy towarzyszące oferowane przez Sprzedawcę;
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi, które określa w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Usług oraz ich cenę;

 

 

 • 2 Warunki sprzedaży oraz płatności

 

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć – według wyboru Kupującego: po zarejestrowaniu konta w Sklepie internetowym lub bez takiej rejestracji. Zawarcie Umowy sprzedaży jest też możliwe przy użyciu konta już posiadanego przez Kupującego w serwisie internetowym Sprzedawcy.
 2. W celu zarejestrowania konta w Sklepie internetowym Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie do podania danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia, określenia loginu, hasła oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, jak też zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący, w celu internetowego zakupu Usług, o których mowa w Regulaminie, musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Ponadto Kupujący musi posiadać konto bankowe z dostępem do Internetu i współpracujące z dostawcą systemu płatności online działającego w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Informacje o obsługiwanych systemach płatności przez dostawcę systemu płatności online znajdują się na stronie: bilety.muzeumgdansk.pl.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi dochodzi z chwilą dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za Zamówienie, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Za chwilę dokonania zapłaty Sprzedawca uważa moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 5. Korzystanie z systemu sprzedaży on-line nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza opłatami za dostęp do sieci Internet ponoszonymi przez Kupującego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie zapewnia prawidłową realizację Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. W momencie przekierowania Kupującego do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli system płatności online nie odnotuje płatności za Zamówienie w czasie 30 minut, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Usług. Jeżeli płatność zostanie jednak zrealizowana po tym czasie, zostanie automatycznie zwrócona do Kupującego. W celu dokonania ponownego Zamówienia należy na nowo podjąć czynności jego złożenia i wykonać płatność.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.

 

 

 • 3 Zamówienie i realizacja Usługi

 

 1. Do złożenia Zamówienia konieczne jest:
  • zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu,
  • spełnienie przez Kupującego wszystkich procedur zakupu wymaganych na stronie bilety.muzeumgdansk.pl ;
  • podanie danych Kupującego wskazanych przez Sprzedawcę, jako koniecznych do realizacji Zamówienia;
  • wybór przez Kupującego Usług, jakie zamierza nabyć, ich ilości, rodzaju, terminu realizacji,
  • sprawdzenie przez Kupującego poprawności wprowadzonych danych,
  • opłacenie Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności online.
 2. Ceny Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Zasady przyznawania ulg w nabyciu Usług reguluje odrębny regulamin. Wysokość cen może ulec zmianie w zależności od czasu pozostałego do realizacji Usługi. Wysokość ceny może się różnić dla wybranej daty i godziny skorzystania z Usługi.
 3. W zakresie wybranych Usług, ich ilości lub daty czy godziny ich realizacji, Sprzedawca może oferować je nieodpłatnie. W takim wypadku realizacji Zamówienia następuje bez dokonywania płatności.
 4. Informacje dotyczące przebiegu realizacji Zamówienia będą przekazywane drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy w toku składania Zamówienia zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać dane niezbędne do jej wystawienia. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Kupującego danych błędnych lub nieprawdziwych.
 7. Błędnie podane dane oraz inne zapytania w zakresie Zamówienia w Kupujący może zgłosić Sprzedawcy wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy: bilety@muzeumgdansk.pl
 8. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem Zamówienia zapoznać się z warunkami realizacji danej Usługi, w szczególności w zakresie dat i godziny, kiedy może być realizowana, w tym dat i godzin funkcjonowania Muzeum oraz regulaminami korzystania z danych Usług i/lub obiektu gdzie będzie realizowana Usługa. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oddziały Muzeum mają inne godziny otwarcia oraz wpuszczania ostatnich zwiedzających.
 9. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży jest otrzymanie Biletów na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 10. Bilet należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym.
 11. Termin ważności lub termin realizacji Usługi określony jest na Bilecie.
 12. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu do obiektu gdzie ma być realizowana Usługa.
 13. Kupujący, który nabył Usługę ze zniżką, zobowiązany jest w dniu realizacji usługi, przy okazaniu Biletu okazać też pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących Zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Sprzedawca honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 15. Bilety potwierdzające nabycia Usługi, której realizacja miała nastąpić w określonej dacie, tj. tzw. bilety niewykorzystane – nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają zamianie na Bilet uprawniający do skorzystania z Usługi w innym terminie.
 16. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.muzeumgdansk.pl. W szczególnych wypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconej należności lub zmianę terminu ważności Biletu, jeżeli będzie to możliwe.
 17. Usługi dostępne są w zależności od wolnych miejsc, przy czym brak możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym nie oznacza, że nie ma możliwości nabycia Usługi w kasie, bezpośrednio w Muzeum.
 18. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na daną Usługę oraz jej wstrzymania w dowolnej chwili.

 

 • 4 Odstąpienie od umowy

 

 1. Dla Usług , dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy – art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Dotyczy to Biletów na określony dzień lub godzinę oraz Biletów na wydarzenia edukacyjne (warsztaty, szkolenia, spacery itp.) oraz eventy kulturalne (np. koncerty, spektakle). Kupując Bilet na takie Usługi, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionych Biletów.
 2. W pozostałych zakresie, jeżeli Usługa nie została zrealizowana przed datą wyznaczoną na jej realizację – data wykorzystania Biletu – Kupujący mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: bilety@muzeumgdansk.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy załączyć Bilet lub podać jego numer lub inne dane indentyfikacyjne Zamówienie.
 3. Odstąpienie od umowy i zwrot środków możliwy jest tylko dla Zamówień, dla których żadna z zakupionych Usług nie został zrealizowana.
 4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży (otrzymania potwierdzenia jej zawarcia), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Zwrot płatności dla Kupującego jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy realizacji Zamówienia. Powyższe nie dotyczy kosztów jak wskazane w art. 33 i 34 w/w ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę sprzedaży, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do realizacji Zamówienia. O ile Kupujący nie zgodzi się na zamianę terminu lub rodzaju Usługi, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Kupującego o rozwiązaniu Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego Kupujący użył przy realizacji Zamówienia.
 7. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi Załącznik do Regulaminu.

 

 • 5 Reklamacje

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Muzeum Gdańska: bilety@muzeumgdansk.pl
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacją. Podstawą reklamacji może być wada prawna lub fizyczna Usługi. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata od chwili otrzymania przez Kupującego Biletu.
 3. W reklamacji Kupujący powinien podać:
 • numer Zamówienia i/lub Biletu, którego dotyczy reklamacja;
 • przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy;
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Muzeum w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora systemu płatności online. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi systemu płatności online i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Kupujący może wyrazić zgodę na załatwienie reklamacji w ten sposób, że zaoferowane zostaną mu inne Usługi.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 4. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący o tym statusie może zwrócić się o interwencję Rzecznika Praw Konsumenta lub skorzystać z mediacji.
 5. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, m.in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl). Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sposób konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, i wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 • 6 Ochrona Danych osobowych i Wizerunek

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długiej 46/47.
 2. Inspektorem Ochrony danych jest Piotr Stój. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@muzeumgdansk.pl
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji Zamówienia, rozpoznania reklamacji, niezbędnego kontaktu z Kupującym. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Muzeum w ramach działania Sklepu internetowego są wykorzystywane w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług.
 4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży i nabycia Usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia.
 6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym oraz świadczącym usługi księgowe na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych. Przekazywane są też do operatora systemu płatności online. Dane osobowe w postaci wizerunku, utrwalone na monitoringu, mogą być przekazane podmiotom zajmującym się ochroną obiektów Muzealnych.
 7. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone Zamówienie, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego ich przechowywania lub Sprzedawca będzie miał do tego inną podstawę prawną, a będzie to koniczne w celu realizacji jego praw lub obowiązków.
 10. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018 poz. 1000 ze zm.).
 11. Za osobną zgodą dane osobowe Kupującego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania Newsletteru oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.
 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest przekazywana Klientowi do zapoznania się w toku rejestrowania konta i/lub składania Zamówienia, może też zostać przesłana do Kupującego wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System, na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przy składaniu Zamówienia.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. albo, gdy jest to dopuszczalne z mocy prawa albo za właściwą zgodą osoby, której wizerunek ma być rozpowszechniony.
 15. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że realizacja niektórych Usług może się wiązać z utrwaleniem jego wizerunku oraz jego rozpowszechnieniem w ramach informowania przez Muzeum o swojej działalności oraz jej promowania. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2021 roku poz. 1062 ze zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej lub stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub osób biorących udział w imprezach masowych.

 

 

 • 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Sklepie internetowym. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. 2017 rok poz. 2070 ze zm.).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem Usług przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022 roku.